با عقلت،

دلبستگی های دنیوی را از خود دور کن

وگرنه این دلبستگی هایت هستند

که عقلت را از تو دور می کنند.

*****

شاید زمین،

برای بعضی از ما جهنم سیاره دیگری

و برای بعضی دیگر بهشت سیاره دیگری باشد.

و بعضی آمده اند که جهنم یا بهشت خود را با دستان خود بسازند.

*****

همیشه بیاد داشته باش

طبیعت اول امتحان می گیرد

بعد درس می دهد.

*****

در هر اجتماعی که بیشتر قسم خورده شود

آن اجتماع خرابتر و مردمش دروغگوترند

❣❣ @Asheghaneh