بعضی چیزها را...❣

نمی‌شود گفت...❣

مثل...❣

چه قدر دوستت دارم ها را...❣

💖

پیش بیا!

این روزها

بیشتر از همیشہ

بہ این پیشآمد

نیاز دارم...

💖

عشق مساحت مشخصی ندارد

گاهی به اندازه یک دل است

وگاهی به بزرگی یک دنیا

یادبگیریم

با دل کوچکمان یک دنیا

عشق بورزیم💫