💎

هرگاه حس کردید که نا امیدی و ترس دارد بر وجودتان غلبه میکند،با تمام قدرت و ایمان کامل،با خود تکرار کنید

"من در احاطه ی قدرت الهی هستم"

،"من در پناه عشق الهی هستم"

"خداوند در همه حال یار و یاور من است"

آنگاه خواهی دید که چه آرامشی در آغوش امن پروردگار خواهی یافت.

هرگاه به این باور قلبی رسیدی که نیرویی مافوق نیروی خداوند نیست،با تمام وجودت حس امنیت را در میابی.

در این زمان ترس و اندوه را به کناری خواهی نهاد و شوق ،تمامی وجودت را در برمیگیرد.

قلبتان به نور ایمان الهی روشن و منور باد

شبتون آروم

💞 @Asheghaneh