خوشبختی سه ستون دارد..

فراموش کردن

تلخی های دیروز...

غنیمت شمردن

شیرینی های امروز....

امیدواری به

فرصت های فردا..

💚@asheghaneh💚