کمی رمز و راز ،

چاشنی روح کنیم

صبوری در برابر ناملایمات

قناعت پیشه گی بجای طمع

سکوت ، وقتی که همگان خود را فریاد میزنند یا توجیه میکنند یا تعریف میکنند

اعتماد به طبیعت، وقتی امید، رو به زوال است و خورشید پشت ابر، نهان....

💕 @Asheghaneh