سال ها گذشته از آن زمان ها دیگر هیچ اشتراکی میانمان نمانده

هیچ منی در این روزها با او ما نمی شود

ولی من به عشقش خبرنگار شدم

میگفت دوست دارد خبرنگار شوم

به دنبالش رفتم تا شاید

روزی

یک جایی

یک گوشه ای

در خیابانی

بتوانم داستان عاشقیش را ضبط کنم....

❤ @Asheghaneh ❄