هدف های بزرگ،
مانند "دویدن" هستند!
برای رسیدن به هدف های بزرگ
باید تلاش های کوچک را جدی گرفت. 
باید راه رفت ، و کم کم دوید
دویدنِ ناگهانی و بدون مقدمه
 هرکسی را از نفس می اندازد.

💎 Asheghaneh

هدف های بزرگ،

مانند "دویدن" هستند!

برای رسیدن به هدف های بزرگ

باید تلاش های کوچک را جدی گرفت.

باید راه رفت ، و کم کم دوید

دویدنِ ناگهانی و بدون مقدمه

هرکسی را از نفس می اندازد.

💎 @Asheghaneh