لحظه ها،
پرندگان مهاجری هستند
که هرگز به آشیانه باز نمیگردند
لحظه‌ها را دریابیم

ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺁﻧﭽﻪ ﺁﻣﺪﻧﯽﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ
ﻭﺁﻧﭽﻪ ﺭﻓﺘﻨﯽﺳﺖ ﺑﺮﻭﺩ
ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮﺟﺎﯼ میماند
ﺭﺍ ﺩﺭیاب
 
  شبتون زیبا و آرام ...

🌟 Asheghaneh

لحظه ها،

پرندگان مهاجری هستند

که هرگز به آشیانه باز نمیگردند

لحظه‌ها را دریابیم

ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺁﻧﭽﻪ ﺁﻣﺪﻧﯽﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ

ﻭﺁﻧﭽﻪ ﺭﻓﺘﻨﯽﺳﺖ ﺑﺮﻭﺩ

ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮﺟﺎﯼ میماند

ﺭﺍ ﺩﺭیاب

شبتون زیبا و آرام ...

🌟 @Asheghaneh