🌸🌸🌸🌸

💥امروز روز بهترین هاست. روز دوباره برخواستن روز دوباره فریاد زدن...

💥پر های عقاب گونه ی خود را باز کن . و به بلندای گیتی پرواز کن..

💥تو محشری دوست پرقدرتم...

💥تو آتشفشانی از جنس عشق و امید هستی..

💥امروزت را زندگی کن بخاطر تمام آنانی که در کنارت هستند...

💥امروزت را عاشقانه پرواز کن در آسمان قلبت... تو تولدی دوباره یافتی در صبح امروز

💥 هر روز، روز تولد توست

تولدت مبارک ای انسان قدرتمند

💎 @Asheghaneh