@Asheghaneh

-اگه یه روز دوتامونو گروگان بگیرن و ازت بخوان بین زنده موندن خودت و من یکیو انتخاب کنی چی بهشون میگی؟

+تورو بکشن

-پس هنوزم خودتو بیشتر از من دوس داری

+نه تحمل اینکه منو بکشن و تو زنده بمونی و منو فراموش کنی یا با یکی دیگه زندگیتو بسازی رو ندارم...ولی وقتی تورو بکشن من خودمو میتونم تو چند ثانیه بهت برسونم...

💔😔

❤ @Asheghaneh ❄