همیــــــشه وقــــتی پراز حــرفی

وقــــتی بـــــغض میکـــــــنی

وقتی داغــــــونــــی

وقتـــی دلـــــــت شکسـته

دقــقـا همـــیــن وقـتــــا

اینقــدر حــــرف داری کــه فـقطـ میـــتونی بـگی:

...."بیخیـــآل

💔 @asheghaneh 💔