‌صبح است دلاراممٖ، ای حضرتِ مستانه
مضمونِ دوبیتی ها، دردانه ی این خانه
امروز چه خوش یُمن است صبحانه کنار تو
لبخند حلالت باد، خوش مزه ی دیوانه

صبحتون زیبا....

🍃🌸 Asheghaneh

صبح است دلاراممٖ، ای حضرتِ مستانه

مضمونِ دوبیتی ها، دردانه ی این خانه

امروز چه خوش یُمن است صبحانه کنار تو

لبخند حلالت باد، خوش مزه ی دیوانه

صبحتون زیبا....

🍃🌸 @Asheghaneh