وقتی باختم، “مسیر” را یافتم.
در بزرگراه زندگی همواره راهت 
را “راحت” نخواهی یافت!
هر چاله‌ای، “چاره‌ای” به تو می‌آموزد.
آنچه از لطف حق به دستانت جارى مى شود
را محکم نگیر، فشار نده، مشت نکن
بگذار میان

وقتی باختم، “مسیر” را یافتم.

در بزرگراه زندگی همواره راهت

را “راحت” نخواهی یافت!

هر چاله‌ای، “چاره‌ای” به تو می‌آموزد.

آنچه از لطف حق به دستانت جارى مى شود

را محکم نگیر، فشار نده، مشت نکن

بگذار میان دست هایت با عشق

و بخشش آرام نفس بکشد.

🆔 @Asheghaneh