💞منتظر نباش زندگی به تو معنا بده
بلند شو و زندگی را
معنا کن......

💓از قوی ترین بهونت قوی تر باش
برای اینکه تکیه گاه کسی باشی
برای اینکه با قدرت از جات بلند بشی

💞برای اینکه به هدفت برسی
برای اینکه مف

💞منتظر نباش زندگی به تو معنا بده

بلند شو و زندگی را

معنا کن......

💓از قوی ترین بهونت قوی تر باش

برای اینکه تکیه گاه کسی باشی

برای اینکه با قدرت از جات بلند بشی

💞برای اینکه به هدفت برسی

برای اینکه مفید باشی حداقل واسه خودت

💓فردای تو نهفته در امروز تو است

پس امروز رو خوب بساز تا

فردایی عالی داشته باشی.

💗💗 @Asheghaneh