خَِـَِـَِـَِـَِـَِدَِاَِیَِاَِ....

َِ

َِ ڪَِسَِیَِ رَِاَِ ڪَِهَِ قَِسَِمَِتَِ دَِیَِگَِرَِیَِسَِـَِـَِـَِـَِـَِتَِ؛

َِ

َِسَِرَِ رَِاَِهَِمَِاَِنَِ قَِرَِاَِرَِ نَِدَِهَِ ؛

َِ

َِتَِاَِ شَِبَِ هَِاَِیَِ دَِلَِتَِنَِگَِیَِشَِ بَِرَِاَِیَِ مَِاَِبَِاَِشَِدَِ،

َِ

َِوَِرَِوَِزَِهَِاَِےَِ خَِوَِشَِیَِشَِ بَِرَِاَِیَِ

َِ

َِدَِیَِگَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِرَِیَِ.....�َ

💔 @asheghaneh 💔