آدم ها را برایِ خودتان مهم نکنید!

از هیچ کسی بت نسازید

اجازه ندهید یک نفر ،همه ی دنیایِ تان شود

آن وقت با یک اخم و بی توجهیِ ساده تمامِ غرور و خود باوریِ تان از هم می پاشَد،

شخصیتِ تان زیرِ سؤال می رود،

و از خودتان بیزار می شوید...

دست از بزرگ نمایی بردارید

آدم ها همه شان مثلِ هم اند؛

نه آنقدر بزرگ که تمامِ دنیایِ تان شوند و نه آنقدر کوچک که زیرِ پایِ تان لِه شوند

پیچیده اش نکنید

آدم ها فقط آدم اند،

همین..!

❣❣ @asheghaneh