❣🍷0:0🍷❣

❣گر نباشد هردو عالم، گو مباش

🍷 #تووو ‌،تمامی، با توام تنها خوش است

❣ماه‌رویا سیرم اینجا از وجود

🍷بی وجودم گر بری آنجا خوش است

❣پرده از رخ برفکن تا گم شوم

🍷کان تماشا بی وجود ما خوش است

❣الحق آنجا کآفتاب روی توست

🍷صد هزاران بی سر و بی پا خوش است....

❣🍷0:0🍷❣

#عطار