👶شازده کوچولو :

چرا با وجود این همه پیام های زیبایی که آدما هر روز با موبایل برای هم میفرستند ؛ حالشون عوض نمیشه؟!

🐺روباه : برای این که آدما فقط دوست دارن که دیگران عوض بشن ؛ نه خودشون!!!

@TaLaNGoR17