خنده متولدین ماه ها :

فروردین: اکثرا پوزخند میزنند بس که مغرورا😁

اردیبهشت : با صدای بلند میخندند امادلنشین😃

خرداد :بسیار زیبا و دلنشین میخندند این ادما😍

تیر:بخاطره شخصیته مهربونشون از ته دل قهقهه میزنن😂

مرداد:این افراد کلا دیوانه وار میخندند😆

شهریور : لبخند ملیح و زیبایی دارن😇

مهر : زیاد نمیخندد ولی وقتی بخندد پخش زمین

میشود

آبان: با عشوه میخندد😯

آذر :خنده های زورکی دارن فقط😀

دی: همیشه خندان است😑

بهمن :خنده هایی آرام و ناز دارن این خوشکلا😚

اسفند : ظریف میخندد خیلی گوگولین☺