انتخاب با خودتان است وارد دنیای شگفتیها شوید وسرنوشت خویش را رقم بزنید یا این دست وآن دست کنید وطبق روال قدیمیتان زندگی کنید..

منتظر سرنوشت بمانید ورویا هایتان را فراموش کنید...

شجاعت را انتخاب کنید آرزوهایتان را انتخاب کنید عشق را انتخاب کنید وهر ترس ونیاز وتردید را کنار بگذارید شما به دنیا نیامدید که حسرت بخورید وآرزوهایتان را نیمه رها کنید...شما لایق این هستید که به آرزوهای درست وحقیقی خود برسید.

🆔 @Asheghaneh