ســــلام
صبحتان به طراوت باران
دلتان‌ به ‌پاکی نسیم‌ 
صبحگاهی
خوشه های افکارتان
سبز و پایدار
لحظه‌هاتان ‌زیباو
بارش بوسهای خدا
پای تمام ‌آرزوهاتون

صبح چهارشنبه تون بخیر

💔 Asheghaneh 💔

ســــلام

صبحتان به طراوت باران

دلتان‌ به ‌پاکی نسیم‌

صبحگاهی

خوشه های افکارتان

سبز و پایدار

لحظه‌هاتان ‌زیباو

بارش بوسهای خدا

پای تمام ‌آرزوهاتون

صبح چهارشنبه تون بخیر

💔 @Asheghaneh 💔