خندیدن باران نیست که از آسمان ببارد .
خندیدن گیاه نیست که از زمین بروید.
خندیدن کالایی نیست که از بازاری خریداری شود .
خندیدن عملی شگرف و زیباست که فقط از درونتان می جوشد .

♥️♥️ Asheghaneh

خندیدن باران نیست که از آسمان ببارد .

خندیدن گیاه نیست که از زمین بروید.

خندیدن کالایی نیست که از بازاری خریداری شود .

خندیدن عملی شگرف و زیباست که فقط از درونتان می جوشد .

♥♥@Asheghaneh