➣دیڪَر فرقی نمیڪند!!

➣عاشقت باشم!!

➣عاشقم باشی!!!

➣دلتنڪَت باشم!!

➣دلتنڪَم باشی!!!

➣"جدایی" اتفاقی بود!!

➣ڪہ افتاده است...!!!