کلّ آب اقیانوس هم ...

نمی‌تواند یک قایق را غرق کند،

مگر اینکه در آن رخنه کند ...

انسانهای منفی دنیا هم ...

قادر نیستند شما را تحقیر کنند،

مگر اینکه بگذارید به درونتان وارد شوند ... !

هر جا رفتید، سفیر عشق و امید باشید.

بگذارید هستى ، پاسخ انتظار هوشمندانه شما را در جهت دریافت فراوانى، با فرکانس مثبت از طرف خودتان، را بدهد.

اجازه ندهید یأس و ترس دیگران به شما سرایت کند،

هر جا سخنى از ناامیدى بود، شما با لبخندى آن جملات را تغییر دهید.

خدا پاسخ امیدواران را میدهد...

شب خوش

♥♥@Asheghaneh