🍃💫✨🌼🍃💫✨🌼🍃

باشد که باهم باشیم بدون تصاحب یکدیگر

باشد که همنوا باشیم بدون تصرف اندیشه یکدیگر

باشد که همراه باشیم بدون خدشه دار کردن راه یکدیگر

باشد که همنشین باشیم بدون تجاوز به مرزهای یکدیگر...

♥♥@Asheghaneh