ﻭقتی شما ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮبی ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎشید ، ﺭﻭی فرکانس ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭید ﺭﻭی فرکانسی ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎی ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﺳﺮﺍغ شما میﺁﻳﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮﺍهید ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ میکنید شما ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﭼﻴﺰی ﺭﺍ نمی کنید ﻣﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺁﻥ ﺣﺎﻝ ﻭ ﻫﻮﺍی ﺧﻮبی ﺑﻪ شما ﺩﺳﺖ بدهد پس ﺧﻮﺩتان ﺭﺍ ﺭﻭی فرکانسﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺏ ﻗﺮﺍﺭ دهید ، ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺧﻮﺍﺳﺘﻪهایتان ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ می کنید.

♥♥@Asheghaneh