❖
وقتے به بالاے قلہ برسے
شاید همہ دنیا تو را نبینند.
ولے تو همہ دنیا را می‌بینے

گاهے زندگے یعنے:
سختڪوشے برای رؤیایے 
ڪه هیچڪس جز شما 
قادر به دیدنش نیست!!!

❣❣ Asheghaneh

وقتے به بالاے قلہ برسے

شاید همہ دنیا تو را نبینند.

ولے تو همہ دنیا را می‌بینے

گاهے زندگے یعنے:

سختڪوشے برای رؤیایے

ڪه هیچڪس جز شما

قادر به دیدنش نیست!!!

❣❣ @Asheghaneh