🌱
اگر می خواهی شخصیتی گیرا و کاریزماتیک داشته باشی نباید کاری کنی که دیگران از شما خوششان بیاید بلکه باید کاری کنید که
وقتی در کنار آنها هستی آنها نسبت به خودشان احساس بهتری داشته باشند

♥️♥️ Asheghan

🌱

اگر می خواهی شخصیتی گیرا و کاریزماتیک داشته باشی نباید کاری کنی که دیگران از شما خوششان بیاید بلکه باید کاری کنید که

وقتی در کنار آنها هستی آنها نسبت به خودشان احساس بهتری داشته باشند

♥♥@Asheghaneh