💥 خندیدن یک نیایش است...!!

اگر بتوانی بخندی،آموخته ای که چگونه نیایش کنی

هنگامی که هرسلول بدن تو بخندد،هربافت وجودت ازشادی بلرزد،به آرامشی عظیم دست میابی!

کسی میتواند بخندد،

که طنزآمیزی وتمامی بازی زندگی رامیبیند.

کوتاهترین راه برای گفتن دوستت دارم لبخنداست!

شادی اگرتقسیم شود دوبرابرمیشود!

غم اگر تقسیم شود،نصف میشود!

💥یادمان باشد!!

انسانهای خندان وشاد به خداوند شبیه ترند...!!

صبحتون به شادی

✨ @Asheghaneh