وقتی به کسی به طور کامل و بدون هیچ شک

و تردیدی اعتماد می کنید ،

در نهایت دو نتیجه کلی خواهید داشت :

شخصی برای زندگی یا درسی برای زندگی !!!

💙@asheghaneh💙