پنجشنبه که از عصرش گذشت

به کل دنیا پشت کن

و از نداشتن ها و نخواستن ها بنویس...

از عصر پنجشنبه است که انسان دلش میگیرد

غروب جمعه بهانه است...!

😔