تو نباشی

لحظه ها بیهوده است

در پس لبخندهایم

گریه است

تو نباشی

غم اسیرم

میکند

دوریت هر لحظه

پیرم میکند

♡♡:♡♡

عطــر تن تو

شــانه هاے تو

لمس آرامش است

تمام احساسم برایت لبریز است و

دامنم عطر نجابت دارد وقتے

تمام واژه هاے مردانگیت،

بوے وفـا میدهد...

00 : 00

دوباره ساعت صفر

و غزل غزل باران

شروع نم زده ی

جاده های بی پایان

دوباره وصل و فراق

و قرار عاشقی و

تمام خاطره هایی

که میشود اکران...