هیـــــچوقت کســی رو پــس نــزن کــه ,

دوستــ♥ ــت داره ... مراقــــــبته ...

و نگرانــــــــــــت میشــه ...!

چـــون یــک روز بیــدار میشـــی و میبینــی ...

مـــــــــاه رو از دســــت دادی ...

وقتــی که داشــتی ســـــــتاره ها رو میشـــمردی ......!

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

@asheghaneh