〰〰〰〰〰〰〰

#کلید_واژه_موفقیت

🌺 ایمان 🌺

1⃣ ایمان نقطه شروع انباشت ثروت است

2⃣ ایمان تنها پادزهر معروف "شکست" است

3⃣ ایمان نیرویی است که وقتی با دعا ترکیب شود، ارتباطی مستقیم با قدرت لایتناهی برقرار می کند

4⃣ ایمان پایه همه معجزات و رموزی است که با قوانین طبیعی نمی توانند تجزیه و تحلیل شوند

5⃣ ایمان عنصری است که ارتعاش عادی فکر را، که آفریده ذهن محدود بشر است، به معادل معنوی تبدیل می کند

6⃣ ایمان تنها عاملی است که از طریق آن، قدرت لایتناهی می تواند مهار شود و مورد استفاده قرار گیرد

💐 ایمان "اکسیری جاودانه" است که به فکر، حیات قدرت و تاثیر می بخشد

☘🆔 @Asheghaneh