همیشه بهترین هایت را جاری کن

تا کائنات بهترین هایش را

بسویت روانه کند.

یادمان باشد

جهنم یک مکان جغرافیایی نیست

جهنم

حالتی از روح ناراضی ست.

بهشت

رضایت درون است.

برای زندگی در بهشت

بهترین هایت را جاری کن

تا کائنات بهترین هایش را

به سویت روانه کند.

🍃🌸 @Asheghaneh