مشتی ،

خوب گوش کن . . .

حسین تو دل اون حاجى بازارى نیست که دو ماه خرج میده و آمار زنهاى بیوه محل و درمیاره . . .

حسین تو دل اون مداح نیست که شبى ١٠میلیون میگره و مردم رو با کشتن خاندان حسین با خفت و خوارى ،

به گریه میندازه . . .

حسین تو دل اون زنجیر زن هم نیست که مو قع عزادارى همه حواسش به زنهاى دور و برشه . . .

حسین تو دل اون رفیق عرق خور ماست،

که چند وقت به احترام حسین عرق نمیخوره .

❤ @Asheghaneh ❄