شاد کردن قلبی با یک عمل حتی کوچک ،
بهتر از هزاران سَری است ، که :
به نیایش خم شده باشد ... 
طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی
صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست

🆔 Asheghaneh

شاد کردن قلبی با یک عمل حتی کوچک ،

بهتر از هزاران سَری است ، که :

به نیایش خم شده باشد ...

طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی

صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست

🆔 @Asheghaneh