هیچکس برای کمک نخواهد آمد. ....
خودت را کشف کن....
بال هایت برای رشد نیاز به باور تو دارد...
باور کن خودت را که همه چیز هستی..
آنگاه پرواز خواهی کرد به ژرفای آرامش...

♥️♥️ Asheghaneh

هیچکس برای کمک نخواهد آمد. ....

خودت را کشف کن....

بال هایت برای رشد نیاز به باور تو دارد...

باور کن خودت را که همه چیز هستی..

آنگاه پرواز خواهی کرد به ژرفای آرامش...

♥♥@Asheghaneh