گشت ارشاد منو دوست دخترمو گرفته

از دوستدخترم میپرسه شما با ایشون چه نسبتی داری ؟

دوست دخترم میگه هیچی

این فقط برام شارژ میخره 😕😕😕😕😂😂