هیچگاه

هیچ چیز مثلِ اولین بار نمیشود؛

اولین بار که میبوسی،

اولین بار که دوست داری،

اولین بار که یکی همه ات شده....

بعد از اولین بار ها

همیشه سایه یِ گذشته را همراهت داری،

سایه ای که

طعمِ بوسه را گس میکند،

که بعد از دوستت دارم شنیدن ترس تویِ رگهایت می ریزد...

بعد از اولین بار

یکی همه ات نمیشود،

یکی میشود همه ات منهایِ بخشی که اولینت

با خودش برده،

پیشِ بوسه هایش،

پیشِ دوستت دارم های گفته و ادامه نداشته اش،

پیشِ نبودنش...

❤ @Asheghaneh ❄