😄 هر چه در زندگی بیشتر شاد باشی ؛

درهای موفقیت بیشتری به رویت باز می شود. و موهبت های بیشتری نصیبت می شود…
فقط خودت مسئول زندگی ات هستی . . .
وقتی فرکانس ذهن خود را بر شادی و امید تنظیم کنی؛ 
نیرومند

😄 هر چه در زندگی بیشتر شاد باشی ؛

درهای موفقیت بیشتری به رویت باز می شود. و موهبت های بیشتری نصیبت می شود…

فقط خودت مسئول زندگی ات هستی . . .

وقتی فرکانس ذهن خود را بر شادی و امید تنظیم کنی؛

نیرومندترین انرژی کائنات هم قادر

نیست آن را از تو پس بگیرد.

💕 @Asheghaneh