🔺آنقدر خودت را شایسته کن تا آنکه جفتی از جنس خودت را فراخوانی کنی 
🔺مثل الماس خودت را در معرض سایش ها قرار بده تا درخشش تو هویدا شود از چالش نترس خودت را به چالش بکش.

🍃🌺 Asheghaneh

🔺آنقدر خودت را شایسته کن تا آنکه جفتی از جنس خودت را فراخوانی کنی

🔺مثل الماس خودت را در معرض سایش ها قرار بده تا درخشش تو هویدا شود از چالش نترس خودت را به چالش بکش.

🍃🌺 @Asheghaneh