شما را به خدا نخواستنتان را فریاد بزنید...

از همال اول...

از همان اول بگویید که هنوز دلتان پیش قبلیست...

یا اینکه هنوز سیر نشده و دنبال بعدی ها هستید...

دلبسته نکنید به خودتان...

باور کنید دل که بسته شود موقع کندن میشکند...

#پردیس_مهدی

#