نفــــــــس میکشــــــم . . .

تا بجـــــــای مــــــــرده ها . . .

خـــــــــاکم نکــــــنند . . .

اینــــــگونه هســــــت احـــــــــوال من . . .

چیــــــــزی نپـــــــرس . . .

💔 @Asheghaneh 💔