درڪناردلبرم آرامشےآمد به دل

بازآغوشش مرامست وخرابم مےڪند

چشمهایش چشمہ احساس شدعاشق شدم

لعل لبهایش مرامست ازشرابم مےڪند