✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

✨✨✨✨✨✨✨

✨✨✨✨✨

✨✨✨

✨

شنبه یعنی روی مه سیمای تو

حس خوب عاشقی هم پای تو

شنبه ها دل را هوایی می کند

یاد ناز چشمت و آوای تو

صبح شنبه بر نمیخیزم به جز

از برای خنده ی لب های تو

چشم از این دنیا ببندم تا دمی

هم نفس با من شود رویای تو

شنبه یعنی دل ز دنیا شستن و

جان گرفتن در رخ زیبای تو

h🍃🌺🌴