تا حالا به خونه تکونی مردا دقت کردید.........

مرد می خواد شیشه تمیز کنه.....

مرد : عزیزم اون چهارپایه رو بیار......

عزیزم روزنامه بده بهم......

عزیزم شیشه شورو بده دستم......

عزیزم کمک کن برم بالا.....

عزیزم چهارپایه رو بگیر نیوفتم.......

زن :عزیزم گمشو بیا پایین خودم پاک میکنم....😂😂