چطور خودمان را فرسوده می کنیم :

وقتی ما انرژی خود را صرف افسوس خوردن و یا برنامه ریزی برای فرار از آینده ای که هنوز نیامده است می کنیم ،وقتی که بادلواپسی به تصویری که از آینده ساخته ایم می نگریم و از ترس به حقیقت پیوستن یا نپیوستن آن بر خود می لرزیم ، تمامی توان و انرژی خود را به هدر می دهیم و دیگر نمیتوانیم امروز رادریابیم، در حالی که تنها راه زندگی کردن دریافتن امروز است.

امروز رو دریاب و به جای ترس از آینده با برنامه و تلاش برای رسیدن به اهدافت امروز ها رو طی کن تا در آینده با رسیدن به اهدافت احساس خوشحالی کنی.

✨ @Asheghaneh