در سکوت... 
مشکلات خود را یک یک به 
خدا بگویید...
 دعا کنید تا چاره ای پیدا کند .
صمیمانه دعا کنید 
و ایمان داشته باشید 
که خداوند شما را تنها 
نخواهد گذاشت . 
خداوند در قرآن کریم میفرماید : 
بخوانید

در سکوت...

مشکلات خود را یک یک به

خدا بگویید...

دعا کنید تا چاره ای پیدا کند .

صمیمانه دعا کنید

و ایمان داشته باشید

که خداوند شما را تنها

نخواهد گذاشت . 

خداوند در قرآن کریم میفرماید :

بخوانید مرا تااجابت کنم شما را .

( او ) را بخوانید که از

هر پدر و مادری مهربانتر است.

🦋 @Asheghaneh