آرامش به معنی این نیست که 
ما اتفاقات و 
رویدادهای پرتنش و
هیجانی را تجربه نکنیم. 

بلکه به ما وضوح فکر لازم جهت 
پشت سر گذاشتن آنها را می دهد. 

علیرغم هر اتفاقی ، 
ما می توانیم وجود و 
هسته اصلی خود

آرامش به معنی این نیست که

ما اتفاقات و

رویدادهای پرتنش و

هیجانی را تجربه نکنیم.

بلکه به ما وضوح فکر لازم جهت

پشت سر گذاشتن آنها را می دهد.

علیرغم هر اتفاقی ،

ما می توانیم وجود و

هسته اصلی خود را یکپارچه

پر نشاط نگه داریم.

❣❣ @Asheghaneh